ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: "ÁSZF")

A jelen ÁSZF a Megbízott/Magántanár szolgáltatásaira (nyelvoktatás, korrepetálás) terjed ki.

A jelen ÁSZF a Megbízó/Hallgató és Megbízott/Magántanár jogait és kötelezettségeit szabályozza.

A jelen ÁSZF 2019. április 1-től hatályos.

Megbízott vállalja, hogy - az általa a Hallgató javára biztosított előzetes tudásszint- és igény felmérésének eredményei alapján - angol / francia nyelven nyelvoktatást és az alábbiakban részletezett nyelvi képzést nyújtja Hallgatónak.

Indulási szint (Hallgató nyelvismerete): első óra után kerül meghatározásra

Képzés célja: vizsgákra való felkészítés (érettségi, alapfokú vagy középfokú nyelvvizsga), korrepetálás, gyakorlatias és használható, kompetens nyelvtudás

Intenzitás: rugalmas

Oktatás formája: nyelvi magánóra

Oktatás időpontja: rugalmas

2. Felek megállapodnak abban, hogy minden egyes angol / francia nyelvóra (1 nyelvóra egysége 45 perc) képzési díja:

4.000,- Ft / fő (1 fő esetén)

3.000,- Ft / fő (2 fő esetén)

2.000,- Ft / fő (3 fő esetén)

1.500,- Ft / fő (4 fő esetén)

Hétvégi felár: +500,- Ft / 45 perc

90 perc esetén hétvégi felár nélkül!

Ezen felül a nyelvórák tananyagát Megbízott ingyenesen biztosítja Hallgató részére, ha Hallgató nem rendelkezik saját tananyaggal. A fenti képzési díj az ÁFA fizetési kötelezettségtől mentes.

3. Az első nyelvóra képzés díja a nyelvóra végén készpénzben, Megbízott által kibocsátott számla ellenében fizetendő Megbízott részére. Ezt követően minden egyes nyelvóra végén a következő nyelvóra díját Megbízó köteles Megbízottnak előre megfizetni, de Megbízónak lehetősége van arra, hogy a képzési díjat egy meghatározott időre (pl. egy hónapra) előre egy összegben rendezze.

Megbízónak/Hallgatónak joga van a nyelvóra időpontjának módosítását kérni az esedékes óra megkezdése előtt legkésőbb 24 órával Megbízottól, aki a szabad kapacitás függvényében biztosít új időpontot. Amennyiben két héten belül nem kerül sor új időpont kijelölésére, abban az esetben az előre kifizetett nyelvóra képzési díja Megbízottat illeti, Megbízó részére visszatérítés nem jár.

Amennyiben Megbízó/Hallgató részéről a nyelvóra időpontjának módosítására az adott nyelvóra megkezdése előtt 24 órán belül érkezik az igény, a nyelvóra lemondottnak minősül, így az előre kifizetett képzési díj Megbízottat illeti, Megbízó részére visszatérítés nem jár.

Abban az esetben pedig, ha az adott nyelvóra megkezdése előtt nem történik lemondás, azaz Megbízó/Hallgató semmilyen módon nem jelzi Megbízott felé, hogy nem tud megjelenni a nyelvórán és azon nem is vesz részt, az így elmaradt és előre kifizetett nyelvóra képzési díja Megbízottat illeti, Megbízó részére visszatérítés nem jár.

4. Amennyiben Megbízónak/Hallgatónak tudomása van bármilyen fertőző betegségéről, Megbízó/Hallgató köteles a betegség időtartamára felfüggeszteni a nyelvórákon való részvételét. Abban az esetben, ha Hallgató elmulasztja tájékoztatni Megbízottat a fertőző betegségéről, úgy Megbízott a már megkezdett nyelvórát bármikor megszakíthatja, ugyanakkor a már előre kifizetett nyelvóra képzési díja ebben az esetben is megilleti Megbízottat, Megbízó részére visszatérítés nem jár.

5. Hallgató vállalja, hogy a nyelvórára pontosan érkezik és arra a Tőle elvárható módon felkészül. Megbízott pedig vállalja, hogy a képzést a Tőle elvárható gondossággal és felelősséggel teljesíti, és törekszik Hallgató céljainak teljesülésére.

6. Az oktatás helyszíne Megbízott székhelye. Megbízott vállalja, hogy Megbízó kérésére - amennyiben erre igényt tart - az oktatás Hallgató lakcímén, székhelyén történik.

7. Megbízott nem vállal felelősséget azért, ha a nyelvórák célját Hallgató önhibájából nem éri el. Megbízott - sok éves tapasztalat alapján - meghatározza a bizonyos nyelvi szintek eléréséhez szükséges óraszámokat, de Megbízó/Hallgató ettől az óraszám mennyiségtől szabadon eltérhet.

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést bármelyik fél felmondhatja. Felek rögzítik, hogy Megbízó felmondása esetén az előre kifizetett nyelvórák képzési díja nem visszatérítendő.

9. Megbízó/Hallgató hozzájárul, hogy személyi adatait, elérhetőségeit adminisztrációs célból Megbízott nyilvántartsa. Megbízott kijelenti, hogy a részére átadott adatokat bizalmasan kezeli és Megbízó előzetes hozzájárulása nélkül azt harmadik félnek nem adja ki.

10. Jelen Szerződés bármely feltételét Felek közös megegyezéssel módosíthatják írásban és szóban is. Az itt nem szabályozott kérdésekben Magyarország Polgári Törvénykönyve (2013. évi V. törvény) és a vonatkozó egyéb jogszabályok megfelelő rendelkezései az irányadók.

11. Jelen Szerződés két (2) eredeti, egymással mindenben megegyező példányban magyar nyelven készült, amelyből egy (1) Megbízó, egy (1) Megbízott példánya.

Az Általános Szerződési Feltételek teljes szövege közzétételre került Megbízott honlapján (www.online-angoloktatas.hu).


Angol-Francia magántanár / 2360 Gyál, Kiskomáromi utca 61.                                      info@online-angoloktatas.hu / 06 30 9667 013
Minden jog fenntartva!

This site was made with Mobirise templates